Ochrana osobních údajů GDPR

Zásady ochrany osobních údajů – GDPR, kterými se řídí společnost SCA Morava s.r.o. ve věci shromažďování, zpracovávání a zveřejňování určitých informací, včetně osobních údajů zákazníků.
 
Vaše osobní údaje budou zpracovávaný za účelem využívání služeb poskytovaných společností SCA Morava s.r.o. a pro její marketingové účely. Zákonností zpracovávání Vašich osobních údajů je smlouva – podle článku 6. odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jako GDPR. Zákonností zpracovávání Vašich osobních údajů je i právně odůvodněný zájem správce údajů – podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, spočívající v realizaci marketingových cílů reklamováním vlastních výrobků a služeb. Právně odůvodněným zájmem správce údajů je i ochrana společnosti SCA Morava s.r.o. před případnými nároky.
 
V případě dotazů týkajících se účtu uživatele, zpracovávání osobních údajů uživatelů atd., použijte prosím mail info@scamorava.cz. Správcem Vašich osobních údajů je společnost SCA Morava s.r.o. Sídlo: Struhlovsko 1400, Hranice, 753 01, IČ: 28593120, DIČ: CZ28593120, Zapsaná: v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44075 (dále jen „správce“).
 
O uživatelích shromažďujeme a uchováváme následující údaje:
Informace poskytované uživatelem:
 
email, jméno, příjmení, adresa, telefonní kontakt, informace poskytované uživatelem, který se rozhodne předat hodnocení, názor nebo dotaz; úřední identifikační údaje, mezi jinými pro účely spojené s daňovými předpisy.
 
Údaje shromažďované automaticky (mohou, ale nemusí zahrnovat):
identifikační údaje zařízení nebo jiné jedinečné identifikační údaje, například adresa ip, imei, imsi; identifikátory zobrazení reklam, jako jsou např. ‘cookies’ (více viz níže „Soubory cookies a internetová reklama“); informace o prohlížeči; identifikátory zařízení a jejich parametry, jako jsou např. rozlišení, velikost monitoru a stav zařízení, jako např. orientace monitoru, stav síťového připojení; historie kontaktů s naší zákaznickou podporou – datum, hodina, důvod kontaktu, zvolená forma komunikace.
 
Informace z jiných zdrojů: mezi subjekty, které jsou zdrojem takových údajů, můžeme uvést například:
dodavatele platebních služeb, kteří nám předávají aktuální informace o způsobu plateb podle vztahu mezi nimi a uživatelem, a takové údaje, jako jsou jméno, příjmení, adresní údaje, typ a platnost karty, část údajů o čísle karty, klíče k realizaci plateb; partnery, kteří s námi spolupracují v rámci nabízení přístupu k službě nebo v rámci společných marketingových akcí; subjekty poskytující demografické a geografické údaje, údaje týkající se reklam, včetně cílených reklam a reklam online, a široce pojatou analytiku; veřejně přístupné zdroje; informace z pluginu sociálních sítí, jako je například „To se mi líbí“ na FB stránce www.
 
Nakládání s údaji:
 
S výše uvedenými informacemi nakládáme a zpracováváme je za účelem využití služeb poskytovaných SCA Morava s.r.o. a pro její marketingové účely, zejména pro účely: registrace uživatele, realizaci objednávek a plateb uživatele; zlepšování a personalizace našich marketingových činností. Na základě Vašeho chování v aplikaci, realizovaných činností, včetně tímto způsobem shromažďovaných údajů, Vám budou po získání Vašeho výslovného souhlasu zautomatizovaným způsobem připravovány personalizované nabídky. V tomto rozsahu bude zákonností zpracování článek 22 odst. 2 písm. c) GDPR. Daný souhlas máte právo kdykoli odvolat, což nebude mít vliv na soulad s právem shromažďování, ke kterému došlo na základě souhlasu před jeho odvoláním; zlepšování našich služeb, optimalizace způsobů doporučování obsahu; analýzy a lepší pochopení našich uživatelů; posílání informací o naší službě (např. za použití emailových zpráv, textových zpráv typu push a kanálů internetové komunikace); posílání informací o novinkách, speciálních nabídkách a akcích; poskytování pomoci a informací o nabízených produktech.
 
Zveřejňování údajů
 
Zásadně neprodáváme, nezpřístupňujeme ani nepředáváme shromažďované informace jiným subjektům! Uživatel může v rámci naší stránky dobrovolně zveřejnit své údaje například tím, že zveřejní své hodnocení nebo názor na produkt.
 
Doba zpracovávání údajů:
 
Vaše osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy (zejména soukromoprávními a daňovými předpisy) a po dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich zpracování, tj. po dobu nezbytnou k účasti v námi pořádaných soutěžích nebo po dobu vyřizování objednávky. Počínaje dnem 1. listopadu 2020 je možné získat podrobnější informace.
 
Přístup k účtu a profily:
 
Uživatelé mohou používat přihlášení prostřednictvím individuálního účtu, nebo anonymního účtu. Anonymní účet však nevylučuje zpracovávání osobních údajů. Pro zjednodušení přístupu k naší službě, může uživatel ve chvíli přihlášení přes stránky www použít funkci „Zapamatovat si na tomto zařízení“. Jedná se o řešení, které umožňuje uživateli přímý a  jednodušší přístup k účtu a službě. Pokud uživatel zpřístupní svůj účet jiným osobám, budou mít tyto osoby náhled na jeho údaje.
 
Práva uživatele a informace týkající se uživatele
Máte právo:
 
na přístup ke svým osobním údajům, na obdržení kopie svých osobních údajů podléhajících
zpracovávání; na opravu svých chybných údajů; žádat o odstranění údajů (právo být zapomenut)
v případě, že nastanou okolnosti uvedené v článku 17 GDPR; žádat o omezení zpracovávání
údajů v případech uvedených v článku 18 GDPR; vznést námitku proti zpracovávání osobních
údajů v případech uvedených v článku 21 GDPR; přenášet dodané údaje zpracovávané
automatizovaným způsobem.
 
Uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah lze některým z následujících způsobů
 
e-mailovou zprávou na info@scamorava.cz ; písemnou doporučenou žádostí podanou na adresu
SCA Morava s.r.o. Svatopluka Čecha 731/20, Lipník nad Bečvou 751 31.

Pokud se domníváte, 
že zpracováním Vašich osobních údajů bylo zasaženo do Vašich práv, máte možnost obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
Zabezpečení:
 
Používáme zabezpečení a technologické i řídící procesy, které zajištují přiměřenou úroveň zabezpečení ve vztahu k hrozbám spojeným se zpracováváním osobních údajů, a jejich účelem je ochrana údajů uživatele před jejich ztrátou, krádeží, neoprávněným přístupem, zneužitím nebo modifikací.
 
Soubory cookies a internetová reklama:
 
Shromažďujeme a analyzujeme neosobní informace týkající se typu, modelu zařízení, jeho dostupné paměti, reklamního identifikátoru a veškerých technických informací o uživateli, operačním systému i jiných obdobných informacích. Můžeme shromažďovat soubory cookies obsahující výše uvedené informace. Informace jsou uchovávány za účelem zefektivnění fungování Systému a za účelem automatického adresování uživateli personalizovaných nabídek. Pokud nechcete, aby byly soubory cookies zapsány v paměti Vašeho zařízení, musíte příslušným způsobem modifikovat nastavení Vašeho zařízení. Konfigurace, která umožňuje používání souborů cookies znamená, že s výše uvedeným dáváte souhlas.
 
Změny v Zásadách ochrany osobních údajů:
 
SCA Morava s.r.o. si vyhrazuje možnost tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli aktualizovat.
 
Souhlas:
 
Používáním našich služeb s těmito Zásadami ochrany osobních údajů souhlasíte. Další používání našich služeb po zavedení změn v Zásadách ochrany osobních údajů bude bráno jako souhlas s výše uvedenými změnami.
 
Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2020.
 
SCA Morava s.r.o.

Moravská PRAŽÍRNA © 2020

Designed by JNBN